Πρωτομαγιά 1914

Στη Λεμεσό…

Ο κόσμος ετοιμάζεται σήμερον διά την πρωτομαγιάτικην εορτήν του Κήπου. Άνθη, μουσική, άσματα, χαριτολογήμτα, γλυκοκουβέντες, και ό,τι είναι δυνατόν να επινοήση η τρυφερά φαντασία του ωραίου φύλου της Λεμεσού θα ενωθούν μαζή το απόγευμα.

Διά να χαιρετίσουν τον χρυσομάλλην Μάιον.

Όλοι λοιπόν το απόγευμα στα Ανθεστήρια.

Εφημ. Σάλπιγξ (Λεμεσός). 1/14-5-1914.

 

Στη Λάρνακα…

Μετά πολλής φαιδρότητος εωρτάσθη η Πρωτομαγιά εν Λάρνακι. Πολλοί, προ της ανατολής του ηλίου, εξήλθον εις τους περιπάτους, το φυτώριον και τους αγρούς μέχρι των πλησίον της πόλεως μονών, χαιρετίσαντες τον ξανθοκόμην και ανθοφόρον Μάιον.

Ιδιαιτέραν ζωηρότητα προσέδωκεν η Μανδολινάδα δι’ ωραίων μουσικών εκτελέσεων ανά τας κεντρικωτέρας οδούς και τα εξοχικά κέντρα.

Εφημ. Νέον Έθνος (Λάρνακα), 3/16 Μαΐου 1914

 

Στη Λευκωσία…

Εύθυμος και φαιδρός ο ελληνικός μαθητικός κόσμος ετέλεσε χθες την εορτήν των ανθέων επί τη 1η Μαΐου εκδραμών και διημερεύσας εις τας πέριξ της πόλεως εξοχάς.

Εκεί εχαιρέτισε τον ξανθόν και υλομανή Μάιον δρέψας δροσόλουστα άνθη εν άσμασι και χοροίς εθνικοίς υπό την πατρικήν και μητρικήν στροργήν του διδάσκοντος προσωπικού.

Εφημ. Κυπριακός Φύλαξ (Λευκωσία), 2 Μαΐου 1914

 

Πλην του Παρθεναγωγείου Αγίου Αντωνίου, τα λοιπά άπαντα εκπαιδευτήρια της πόλεως διήλθον την ημέραν της 1ης Μαΐου εις τα περί την Λευκωσίαν εξοχικά μέρη, Μονήν Κύκκου [εννοείται το Μετόχι του Κύκκου] και Αθαλάσσαν.

Εφημ. Φωνή της Κύπρου (Λευκωσία), 3/16 Μαΐου 1914

 

Η πρωτομαγιά εωρτάσθη προχθές εν Λευκωσία με κάποιαν ζωηρότητα.

Όχι τόσον εκ μέρους των κατοίκων, αλλ’ υπό του μαθητικού κόσμου, όστις εχύθη εις τους αγρούς διά να χαιρετίση τον Μάην.

Ο οποίος όμως κατήντησεν εν Κύπρω να μη είναι ο μην των ανθέων, αλλ’  ο μην της ζέστης.

Και η ζέστη έχει εγκαθιδρυθή πλέον μεταξύ ημών.

Απόδειξις δε ότι γυναίκες τε και άνδρες περιεβλήθησαν τας θερινάς ενδυμασίας των.

Οι δε αστυνομικοί εφόρεσαν τα χακί των.

Και ότι είναι ζέστη πλέον μας το λέγει και ο Αστέρ – Πατέ, όστις την προσεχή εβδομάδα εγκαθιδρύεται οριστικώς εις την ύπαιθρον.

Θα στηθή εις το καφενείον του Γυμναστηρίου, το οποίον όμως θα ανακαινισθή και εξωραϊσθή όπως συνέβη και με το χειμερινόν θέατρον.

Εφημ. Ελευθερία (Λευκωσία), 3/16 Μαΐου 1914

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s