Νέο βιβλίο για τον εθελοντισμό στη δεκαετία του 1910

Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις Επίκεντρο ο συλλογικός τόμος που επιμελήθηκαμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο Νικόλα Μανιτάκη, με τίτλο «Εθνική συστράτευση και διεθνιστική αλληλεγγύη. Έλληνες και ξένοι εθελοντές στα μέτωπα των πολέμων στη δεκαετία του 1910».

Ο τόμος περιλαμβάνει την Εισαγωγή των δύο επιμελητών και τα ακόλουθα κεφάλαια

Εθελοντές από τον αλύτρωτο ελληνισμό

Πέτρος Παπαπολυβίου, Ο κυπριακός εθελοντισμός στη δεκαετία του 1910: μια ανασκόπηση

Λάμπρος Φλιτούρης, Εθελοντικά σώματα Ηπειρωτών στους Βαλκανικούς Πολέμους

Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης, Η συμμετοχή και η δράση των Κρητών εθελοντών φοιτητών κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913

Εθελοντές από τη Διασπορά

Γιάννης Παπαδόπουλος, Εθελοντές και ανυπότακτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δυο όψεις της σχέσης των στρατεύσιμων μεταναστών με το ελληνικό κράτος

Αλέξανδρος Κιτροέφ, Ο διασπορικός εθελοντισμός και οι πόλεμοι της Ελλάδας, 1897-1956: ιστορία και μνήμη

Διεθνείς διαστάσεις του εθελοντισμού

Έλλη Λεμονίδου, Έλληνες εθελοντές στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Νικόλας Μανιτάκης, «Πολεμούντες δια την Γαλλία, πολεμούμεν δια την Ελλάδα». Έλληνες εθελοντές και ελληνίδες εθελόντριες στην υπηρεσία του γαλλικού στρατού, 1914-1917

Στάθης Μπίρταχας, «Ed ora io parto, parto per la Grecia». Ιταλοί γαριβαλδινοί εθελοντές στον ελλαδικό χώρο κατά τη δεκαετία του 1910.

Το βιβλίο προέκυψε από τις ανακοινώσεις ενός συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί πριν από χρόνια στη Λευκωσία για τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 και είχε οργανωθεί από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παραθέτω στη συνέχεια το κείμενο από το οπισθόφυλλο του βιβλίου και το εξώφυλλο. (Στη φωτογραφία του εξωφύλλου απεικονίζονται Κύπριοι ημιονηγοί του βρετανικού στρατού στη Θεσσαλονίκη το 1919. Καθήμενος ο Φίλιππος Κωστή, από το Άρσος Λεμεσού.)

“Στη μα­κρά πα­ρά­δο­ση της ένο­πλης εθε­λού­σι­ας στρά­τευ­σης στην ευρω­πα­ϊ­κή ήπει­ρο, η δε­κα­ε­τία του 1910, στην οποία επικεντρώ­-νο­νται οι με­λέ­τες του πα­ρό­ντος τό­μου, κα­τέ­χει ξε­χω­ρι­στή θέ­ση. Την πε­ρί­ο­δο αυτή ο ένο­πλος εθε­λο­ντι­σμός γνώ­ρι­σε την κορύ­φω­σή του, δεί­χνο­ντας πα­ράλ­λη­λα και τα πρώ­τα ση­μά­δια κάμ­ψης, κα­θώς η πρα­κτι­κή της ένο­πλης στρά­τευ­σης με­ταλ­λά­χθη­κε με την εμ­φά­νι­ση, αρ­χι­κά στα Βαλκά­νια, και αρ­γό­τε­ρα και στην υπό­λοι­πη Ευρώ­πη, εμπό­λε­μων συρ­ρά­ξε­ων νέου, «βι­ο­μη­χα­νι­κού» τύ­που. Η μα­ζι­κή αν­θρω­πο­σφα­γή με μη­χα­νι­κά μέ­σα απο­δυ­νά­μω­σε τον ρο­μα­ντι­κό χα­ρα­κτή­ρα της ένο­πλης προ­σω­πι­κής συμ­με­το­χής, που έθρε­ψε τα εθε­λο­ντι­κά κι­νή­μα­τα του 19ου αιώ­να.

Η δε­κα­ε­τία του 1910 συ­νι­στά, απ’ αυτήν την άπο­ψη, βα­θειά το­μή στη μα­κρά ιστο­ρία του ένο­πλου εθε­λο­ντι­σμού, τό­σο του ελ­λη­νι­κού, όσο και ευρύ­τε­ρα του ευρω­πα­ϊ­κού, με κύ­ρι­ους σταθ­μούς τους Βαλ­κα­νι­κούς πο­λέ­μους και τον Α΄ Πα­γκό­σμιο πό­λε­μο. Στη δι­άρ­κεια αυτών των χρό­νων το εθε­λο­ντι­κό κί­νη­μα από την Ήπει­ρο, την Κρή­τη και την Κύ­προ γι­γα­ντώ­θη­κε, ενώ χι­λι­ά­δες από­δη­μοι από τις Η.Π.Α. και την Αίγυ­πτο έσπευσαν επί­σης να κα­τα­τα­χθούν στον ελ­λη­νι­κό στρα­τό, μα­ζί με την τε­λευ­ταία γε­νιά των Ιτα­λών Γα­ρι­βαλ­δι­νών. Σε μια πα­ράλ­λη­λη κα­τεύ­θυν­ση, στον Με­γά­λο πό­λε­μο μερι­κές εκα­το­ντά­δες Έλ­λη­νες εντά­χθη­καν στις γραμ­μές του γαλ­λι­κού στρα­τού και πολ­λα­πλά­σιοι Κύ­πριοι (Έλ­λη­νες και Τούρ­κοι) στο «Μα­κε­δο­νι­κό Με­τα­γω­γι­κό Σώ­μα» του βρε­τα­νι­κού στρα­τού. Σε αυτή την πε­ρί­ο­δο εστι­ά­ζει το ανά χεί­ρας βι­βλίο, προκειμέ­νου, μέ­σα από μια συ­νο­λι­κή προ­σέγ­γι­ση και πο­λυ­πρι­σμα­τι­κή θε­ώ­ρη­ση, να ανα­δει­χθούν οι ρι­ζι­κές με­τα­μορ­φώ­σεις και τα ιδι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της εθελοντικής πρα­κτι­κής.”

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Επίκεντρο και στον σύνδεσμο

Εθνική συστράτευση και διεθνιστική αλληλεγγύη

Advertisement

2 thoughts on “Νέο βιβλίο για τον εθελοντισμό στη δεκαετία του 1910

 1. Αγαπητέ μου Πέτρο,
  Για άλλη μια φορά σε συγχαίρω από καρδιάς.
  Η κατάθεσή σου στην Ιστορία είναι εξόχως σημαντική και τιμά την Κύπρο μας.
  Το ιστορικό πρόσωπο του πολύπαθου τόπου μας αποκαλύπτεται και λάμπει με την έρευνα και τη γραφίδα σου, εξ ου και ευγνωμονούμε.
  Με την ευχή και σε άλλα πολλά
  Μαρούλα Ιακωβίδου

  Sent from my iPhone

  >

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s